FRI, JUL 01, 2016 | UPDATED 09:00AM IST

  • SIGN IN / CREATE ACCOUNT


ÁèßÙæ âÈ¤Ü ÁèßÙ

Ùæ× S×ÚU‡æ ¥Øæâ mæÚUæ âãUÁ ¥ßSÍæ ·¤è ÂýæçŒÌ 

ÇUæ. Á»ÁèÌ çâ¢ãU

 

(Ÿæ뢹Üæ ÁôǸUÙð ·¤ð çÜ° Îð¹ð´, ¥¢·¤ ¥»SÌ, ÂëcÆU - {v)

Ÿæè »éM¤ ¥ÚUÁÙ ¼ðß Áè çÙÚU‹ÌÚU °ðâè âãUÁæßSÍæ ×ð´ çß¿ÚU‡æ ·¤ÚUÌð ÚUãðUÐ ÁãUæ¡»èÚU mæÚUæ ç¼° »° ¥Ùð·¤æÙð·¤ ¥ˆØæ¿æÚUô´ ·¤ô âãUÙ ·¤ÚUÌð ãéU° Öè »éM¤ Áè ¥ÇUôÜ ãUè ÚUãðUÐ ¥æ ÒÌðÚUæ ·¤è¥æ ×èÆUæ Üæ»ñÓ ·¤è ÏéÙ ·¤æ ãUè ©U‘¿æÚU‡æ ·¤ÚUÌð ÚUãðUÐ ¥æÂÙð ØðÙ-·ð¤Ù-Âý·¤æÚÔU‡æ ÂÚU×æˆ×æ ·¤ô ©UÜæãUÙæ ÙãUè´ ç¼Øæ ÕçË·¤ ¥æÂÙð ØãU ©U¼ðàæ ç¼Øæ ç·¤ ØãU âÕ Ìô ÂÚU×ðàßÚU ·¤æ °·¤ ¹ðÜ ãUô ÚUãUæ ãñU €Øô´ç·¤ ©Uâ·ð¤ çÕÙæ ¼êâÚUæ ØãUæ¡ ÂÚU ·¤ô§ü ãñU ãUè ÙãUè´Ð ØÍæ - 

alwhno mY kwhU n dIAo ]

mn mIT quhwro kIAo ] v ] rhwa ]

AwigAw mwin jwin suKu pweAw suin suin nwmu quhwro jIAo ]

eéhW ahw hir qum hI qum hI ehu gur qy mMqRü idRVweAo ] v ] AMg - ~|}

Ÿæè »éM¤ »ý‹Í âæçãUÕ Áè ·ð¤ ¥‹¼ÚU çÁÙ Ö€Ì ÁÙô´ ·¤è ßæ‡æè ¼Áü ãñU, ©U‹ãð´U Öè °ðâè âãUÁæßSÍæ ·¤æ ¥ÙéÖß ÂýæŒÌ ÍæÐ Ö€Ì ·¤ÕèÚU Áè °·¤ àæÕ¼ ×ð´ ×Ù ·¤è âãUÁæßSÍæ ·¤ô Âê‡æü ©UËÜæâ ß ¥ÇUôÜÌæ ·¤è ¥ßSÍæ ·¤ãUÌð ãñ´UÐ §â ¥æçˆ×·¤ ¥ßSÍæ ·¤ô Âê‡æü ÌõÚU ÂÚU ŽØæÙ ÙãUè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ â¢âæÚU ·¤æ ·¤ô§ü Öè âé¹ §â·¤è ÕÚUæÕÚUè ÙãUè´ ·¤ÚU â·¤Ìæ ãñUÐ §â ¥ÇUôÜ ¥ßSÍæ ×ð´ ÁæÙð ·ð¤ Õæ¼ §‹¼ýÂéÚUè, çßc‡æéÂéÚUè, âêØüÜô·¤, ¿‹¼ýÜô·¤, ÕýræÂéÚUè, çàæßÂéÚUè ¥æç¼ ·¤ãUè´ ÂÚU Öè ÁæÙð ·¤è ÌçÙ·¤ Öè §‘ÀUæ àæðá ÙãUè´ ÚUãU ÁæÌè ãñUÐ §â ¥ßSÍæ ×ð´ ÁæÙð ·ð¤ Õæ¼ Ù ¥õÚU ¥çÏ·¤ ÁèÙð ·¤è ÜæÜâæ ÚUãUÌè ãñU Ù ×ëˆØé ·¤æ ÇUÚU ÚUãUÌæ ãñU, Ù ·¤ô§ü ¼é¹ Øæ âé¹ ãUè ÚUãUÌæ ãñU ÌÍæ Ù ãUè ç·¤âè çß·¤æÚU ·¤æ ãUè ·¤ô§ü ØæÜ ©UÆUÌæ ãñUÐ §â ¥ßSÍæ ×ð´ Ìô ·ð¤ßÜ ¥õÚU ·ð¤ßÜ ÂÚU×æˆ×æ ß âÌé»M¤ Áè ãUè NU¼Ø ×ð´ çÅU·ð¤ ãéU° ãUôÌð ãñ´UÐ »éM¤ Áè ·¤æ Èé¤ÚU×æÙ ãñU - 

qh pwvs isMDu DUp nhI ChIAw qh aqpiq prla nwhI ]

jIvn imrqu n duKu suKu ibAwpY suMn smwiD doa qh nwhI ] v ]

shj kI AkQ kQw hY inrwrI ]

quil nhI cFY jwe n mukwqI hlukI lgY n BwrI ] v ] rhwa ]

ArD arD doa qh nwhI rwiq idnsu qh nwhI ]

jlu nhI pvnu pwvku Puin nwhI siqgur qhw smwhI ] w ]

Agm Agoc} rhY inrMqir gur ikrpw qy lhIAY ]

khu kbIr bil jwa gur Apuny sqsMgiq imil rhIAY ] x ] y ] y} ]

AMg - xxx

Ö€Ì ÚUçß¼æâ Áè Ùð §â ¥æçˆ×·¤ ¥ßSÍæ ·¤ô ÒÕð»×ÂéÚUæÓ ·¤æ Ùæ× Âý¼æÙ ç·¤Øæ ãñU, ÁãUæ¡ ÂÚU ç·¤ âé¹ ãUè âé¹ ãñU ¥õÚU ç·¤âè Öè Âý·¤æÚU ·¤æ ¼é¹ ç¿‹Ìæ ß ß ƒæÕÚUæãUÅU ÙãUè´ ãñU ÌÍæ Ù ãUè ßãUæ¡ ÂÚU ç·¤‹ãUè´ Âæ ·¤×ôZ ·¤æ ãUè ·¤ô§ü ¹ÌÚUæ, ÇUÚU ¥Íßæ ç»ÚUæßÅU ãñUÐ ßãUæ¡ ÂÚU Ìô â¼ñß ¥æÙ‹¼ ãUè ¥æÙ‹¼ ÕÙæ ÚUãUÌæ ãñUÐ »éM¤ Áè ·¤æ Èé¤ÚU×æÙ ãñU -

bygm purw shr ko nwa ]

dUKu AMdohu nhI iqih Twa ]

nW qsvIs iKrwju n mwlu ]

KaPu n Kqw n qrsu jvwlu ] v ]

Ab moih KUb vqn  gh pweé ]

ahW KYir sdw myry Bweé ] v ] rhwa ]

kwemu dwemu sdw pwiqswhI ]

dom n sym Ek so AwhI ]

Awbwdwnu sdw mshUr ]

ahW gnI bsih mwmUr ] w ]

iqa iqa sYl krih ija BwvY ]

mhrm mhl n ko AtkwvY ]

kih rivdws Klws cmwrw ]

jo hm shrI su mIqu hmwrw ] x ] w ]     AMg - xyz

âãUÁæßSÍæ ·ð¤ âÕ‹Ï ×ð´ çÁÌÙè çß¿æÚU ãU×Ùð ¥Õ Ì·¤ ·¤è ãñU §â·¤æ âæÚUæ¢àæ »éM¤ ¥×ÚU¼æâ Áè mæÚUæ çâÚUè ÚUæ»é ×ð´ ©U“æçÚUÌ °·¤ ãUè ¥cÅU¼è ×ð´ ÂýæŒÌ ãUô ÁæÌæ ãñUÐ §â ¥cÅUÂ¼è ·ð¤ ¼â ¥¢·¤ô´ ×ð´ âãUÁæßSÍæ ·ð¤ âÕ‹Ï ×ð´ §â Âý·¤æÚU ·ð¤ çß¿æÚU Âý·¤ÅU ç·¤° »° ãñ´U - 

ÂýÍ× - âæÚUè âëçcÅU âãUÁ ÌÍæ ×Ù ·¤è àææç‹Ì ¿æãUÌè ãñU, Üðç·¤Ù ØãU âãUÁ ·ð¤ßÜ »éM¤ Øæ »éM¤ à掼 âð ãUè ÂýæŒÌ ãUô â·¤Ìæ ãñUÐ

çmÌèØ - ¥æçˆ×·¤ ¥ÇUôÜÌæ ×ð´ ãUè ÂýÖé Áè ·¤æ Øàæ»æÙ ß ·¤èÌüÙ ãUô â·¤Ìæ ãñU ÌÍæ ¥æÙ‹¼ ß àææç‹Ì ÂýæŒÌ ·¤è Áæ â·¤Ìè ãñUÐ

ÌëÌèØ - âãUÁæßSÍæ ×ð´ çß¿ÚU‡æ ·¤ÚUÌð ãéU° ×ÙécØ ·ð¤ ×Ù ×ð´ ÂýÖé Áè ¥æ·¤ÚU çÙßæâ ·¤ÚU ÜðÌð ãñ´U ¥õÚU ©Uâ·¤è çÁuæ çÙÚU‹ÌÚU Ùæ× ÚUâ ·ð¤ Sßæ¼ ·¤ô ¿¹Ìè ÚUãUÌè ãñUÐ

¿ÌéÍü - âãUÁæßSÍæ ×ð´ ·¤æÜ ÃØæŒÌ ÙãUè´ ãUôÌæ ãñUР

¢¿× - ×æØæ ·ð¤ ×ôãU ×ð´ çÅU·ð¤ ÚUãUÙð âð âãUÁæßSÍæ ·¤è ÂýæçŒÌ ÙãUè´ ãUô â·¤Ìè ãñUÐ

ÂcÆUü7× - ×æØæ ·ð¤ ÌèÙô´ »é‡æô´ ×ð´ ·ð¤ßÜ ÖÅU·¤æß ãUè ãñU ÁÕç·¤ ¿éÌÍü ÌéçÚUØæßSÍæ ×ð´ âãUÁ ß àææç‹Ì ãñUÐ