FRI, JUL 01, 2016 | UPDATED 09:00AM IST

  • SIGN IN / CREATE ACCOUNT


M¤ãUæçÙØÌ ·¤æ ×æ»ü

â‹Ì ßçÚUØæ× çâ¢ãU Áè

ÕæÙè çß. »é. M¤. ç×àæÙ

 

siqnwmu ªI vwihgu},

DMn ªI gu} nwnk dyv jI mhwrwj!

fMfaiq bMdn Aink bwr srb klw smrQ]

foln qy rwKhu pRBU nwnk dy kir hQ] AMg - wz{

iPrq iPrq pRB AweAw pirAw qa srnwe]

nwnk kI pRB bynqI ApnI BgqI lwe] AMg - w}~

Dwrnw - pRB sB ikCu qyrw jI,

mYN ikCu nwhI-mYN ikCu nwhI[

mY nwhI pRB sBu ikCu qyrw ] 

eéGY inrgun aGY srgun 

kyl krq ibic suAwmI myrw ] v ] rhwa ] 

ngr mih Awip bwhir Puin Awpn 

pRB myry ko sgl bsyrw ] 

Awpy hI rwjnu Awpy hI rweAw 

kh kh Twku} kh kh cyrw ] v ] 

kw ka durwa kw isa blbMcw 

jh jh pyKa qh qh nyrw ] 

swD mUriq gu} ByitAo nwnk 

imil swgr bUMd nhI An hyrw ] w ] v ] vv| ] 

AMg - }w|

âæÏé â¢»Ì Áè! ŒØæÚU âçãUÌ ÕôÜô âçÌÙæ× Ÿæè ßæçãU»éM¤Ð ·¤æÚUôÕæÚU ⢷¤ô¿Ìð ãéU° ¥æ »éM¤ ¼ÚUÕæÚU ×ð´ Âãé¡U¿ð ãUôÐ ¥ÂÙè ç¿žæ ßëçžæô´ ·¤ô °·¤æ»ý ·¤ÚUô, Ùð˜æô´ âð »éM¤ SßM¤Â ·ð¤ ¼àæüÙ ·¤ÚUôÐ Õéçh mæÚUæ çß¿æÚU ·¤ÚU·ð¤ çȤÚU NU¼Ø ×ð´ ÏæÚU‡æ ·¤ÚUôÐ ÁÕ ãU× §â Âý·¤æÚU âð ßæ‡æè ·¤è çß¿æÚU ·¤ÚÔ´U»ð Ìô ãU×ð´ âˆâ¢» ×ð´ ¥æÙð ·¤æ ÂêÚUæ-ÂêÚUæ ÜæÖ ÂýæŒÌ ãUô»æÐ âˆâ¢» °·¤ ¿æÅUâæÜ ãUôÌè ãñU, çÁâð ãU× S·ê¤Ü Øæ çßlæÜØ ·¤ãUÌð ãñ´UÐ §â·¤è ÂýæçŒÌ ·ð¤ çÕÙæ ¥æ¼×è ÂæÚU ÙãUè´ ãéU¥æ ·¤ÚUÌæÐ âˆâ¢» âÕâð ÕǸUæ âæÏÙ ãUôÌæ ãñU Áôç·¤ ×éØ mæÚU ãñUÐ ÂÚU×ðàßÚU ·ð¤ mæÚU ·ð¤ ¿æÚU ¼ÚUßæÁð ×ãUæÂéL¤áô´ Ùð ÕÌæ° ãñ´UÐ ©UÙ ¿æÚU ×ð´ âð âˆâ¢» ÕÇUæ¸ Âýßðàæ mæÚU ãñUÐ Üðç·¤Ù çÕÙæ Öæ‚Ø ·ð¤ âˆâ¢» ÂýæŒÌ ÙãUè´ ãUôÌæÐ Âé‡Ø ·¤×ü ÁÕ Áæ»Ìð ãñ´U ÌÕ Áæ·¤ÚU âˆâ¢» ·¤è ÂýæçŒÌ ãUôÌè ãñUÐ ¥ÌÑ °·¤ ç¼Ù ÂãUÜð Öè ×ñ´Ùð çßÙÌè ·¤è Íè, 

çßSÌæÚU âð ÕÌæØæ Íæ, ç·¤ Øð Áô ×ÙécØ ãñU, Øð ÕãéUÌ ãUè ÕǸUè ØôçÙØô´ ×ð´ âð ãUôÌæ ãéU¥æ ¥æØæ ãñUÐ

Beé prwpiq mwnuK dyhurIAw ] 

goibMd imlx kI eh qyrI brIAw ] AMg - vw

ÌéÛæð ßãU ÕæÚUè ç×Ü »§ü, çÁâ·ð¤ mæÚUæ ÌðÚÔU âæÚÔU ãUè ¼é¹ô´ ·¤æ ¥‹Ì ãUô Áæ°»æÐ °·¤ ßãU ãñ´U Áô §â ÕæÚUè ·¤ô °ðâð ãUè »¢ßæ ¼ðÌð ãñ´UÐ ¥Õ Áñâð ÙãUÚU ·ð¤ ÂæÙè ·¤è ÕæÚUè ãUôÌè ãñUÐ ç·¤âæÙ ÕæÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ¥ÂÙð ¹ðÌô´ ×ð´ ÂæÙè ¼ðÌð ãñ´UÐ ¥Õ °·¤ ç·¤âæÙ ·ð¤ ÏæÙ ·ð¤ ¹ðÌ ×ð´ âê¹æ ãUô ¥õÚU âê¹ð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ Á»ãU-Á»ãU âð ¹ðÌ ×ð´ ÀUôÅðU-¿ôÅðU ÀðU¼ ãUô »° ãUô´Ð Üðç·¤Ù ßãU ç·¤âæÙ ¥ÂÙè ÕæÚUè ·ð¤ â×Ø ¹ðÌ ·¤ô âè´¿Ùð ÂÚU ÂæÙè ¹ôÜ ·¤ÚU SßØ¢ âô Áæ° Øæ Ùàææ ·¤ÚU·ð¤ âô Áæ°Ð ¥Õ ¼êâÚÔU ç·¤âæÙ ·¤è ÕæÚUè ¥æ »§ü, ©UâÙð ¥ÂÙð ¹ðÌ ×ð´ ç⢿æ§ü ·ð¤ çÜ°, ©UÏÚU ÂæÙè ¹ôÜ çÜØæÐ ÁÕ ÂãUÜð ç·¤âæÙ ·¤è ¥æ¡¹ ¹éÜè Ìô ßãU ¼ð¹Ìæ ãñU ç·¤ ×ðÚUæ ¹ðÌ Ìô ÖÚUæ ÙãUè´, ¥æÂÙð €Øô´ ÂæÙè ¹ôÜæÐ ÂãUÜð ·¤ô ¥Õ ÙãUè´ ÜǸUÙæ ¿æçãU° €Øô´ç·¤ ©Uâð É¢U» âð ÂãUÚUæ ¼ð·¤ÚU ¹ðÌ ·¤ô âè´¿Ùæ ¿æçãU° Íæ, ¼êâÚÔU ßæÜð ·¤è ·¤ô§ü »ËÌè ÙãUè´ ãñUÐ §âè Âý·¤æÚU âð ãU×æÚUè Öè ÕæÚUè ¥æ »§ü ãñUÐ ßæçãU»éM¤ ·¤ô ç×ÜÙð ·¤è ÕæÚUè ãñUÐ Øç¼ ãU×Ùð §â ÕæÚUè ×ð´ âÕ âÖæÜ çÜØæ Ìô â×Ûæô ç·¤ âÕ È¤ÌçãU ·¤ÚU çÜØæÐ Øç¼ ØãUè´ È¢¤âð ÚUãU »° Ìô ·é¤ÀU Öè ÙãUè´Ð ¥æ¼×è ·ð¤ ÖèÌÚU ÕãéUÌ ÕǸUæ Öý× ãñU €Øô´ç·¤ °·¤ ¥ôÚU Ìô ÕãéUÌ ÕǸUæ ÂâæÚUæ ãñUÐ ¿×·¤ ãñU, ¼×·¤ ãñU, §âð ÕãéUÌ ·é¤ÀU ç¼¹æ§ü ¼ðÌæ ãñUÐ ÁÕç·¤ °·¤ ÌÚUȤ ßãU ÚUæSÌæ ãñU Áô ÙÁÚU ÙãUè´ ¥æÌæ Üðç·¤Ù ©Uâ·ð¤ çÕÙæ ÀéUÅU·¤æÚUæ ÙãUè´ ãñUÐ ©Uâ×ð´ ¼ð¹Ùð ·ð¤ çÜ° ·¤ô§ü ¿èÁ ÙÁÚU ÙãUè´ ¥æÌèÐ Üðç·¤Ù ©Uâ·ð¤ çÕÙæ ÀUêÅÌæ Öè ÙãUè´ ãñUÐ ßãU °·¤ ˆØæ» ×æ»ü ãñU, çÙÚUÜðÂÌæ ·¤æ ×æ»ü ãñU, ßñÚUæ‚Ø ·¤æ ×æ»ü ãñU, çßßð·¤ ·¤æ ãñUÐ ÁèçßÌ ¥æ¼×è Ùæ× ÁÂÙð ßæÜæ Öè ãñU, ¥õÚU Ùæ× Ù ÁÂÙð ßæÜæ Öè ãñUÐ ¥Õ ÁèçßÌ ßãU Öè ¥õÚU ßãU ÖèÐ Üðç·¤Ù ¼ôÙô´ ×ð´ ¥‹ÌÚU ãUôÌæ ãñUÐ ·¤æ× ¼ôÙô´ ·¤ÚUÌð ãñ´UÐ »éM¤ ×ãUæÚUæÁ ·¤æ çâhæ‹Ì Øð ÙãUè´ ç·¤ ƒæÚU-ÕæÚU ÀUôǸU ·¤ÚU ¿Üð Áæ¥ô €Øô´ç·¤ »éM¤ ×ãUæÚUæÁ âð ÂãUÜð ØãU ÂýÕÜ çâ¢hæ‹Ì Íæ ç·¤ ƒæÚU-ÕæÚU ÀUôǸU ¼ô, ÕæÜ-Õ“æô´ ·¤ô ÀUôǸU ¼ôÐ ç·¤âè ·ð