FRI, JUL 01, 2016 | UPDATED 09:00AM IST

  • SIGN IN / CREATE ACCOUNT


Ÿæè »éM¤ ¥¢»¼ ¼ðß Áè °ß¢ Öæ§ü çÏ¢»

â‹Ì ßçÚUØæ× çâ¢ãU Áè

ÕæÙè çß. »é. M¤. ç×àæÙ

 

siqnwmu ªI vwihgu},

DMn ªI  gu} nwnk dyv jI mhwrwj!

fMfaiq bMdn Aink bwr srb klw smrQ]

foln qy rwKhu pRBU nwnk dy kir hQ]     AMg - wz{

iPrq iPrq pRB AweAw pirAw qa srnwe]

nwnk kI pRB bynqI ApnI BgqI lwe] AMg - w}~

srgun inrgun inrMkwr suMn smwDI Awip ] 

Awpn kIAw nwnkw Awpy hI iPir jwip ] v ]

AMg - w~®

Dwrnw - vwihgu} sMsw myrw aqr igAw,

ipAwry jb qy drSn pweAw[

Twkur qum@ srxweé AweAw ] 

aqir geAo myry mn kw sMsw 

jb qy drsnu pweAw ] v ] rhwa ] 

Anbolq myrI ibrQw jwnI 

Apnw nwmu jpweAw ] 

duK nwTy suK shij smwE

And And gux gweAw ] v ] 

bwh pkir kiF lIny Apuny 

igRh AMD kUp qy mweAw ] 

khu nwnk guir bMDn kwty 

ibCurq Awin imlweAw ] AMg - vwv}

âæÏé â¢»Ì Áè! ŒØæÚU âçãUÌ ÕôÜô âçÌÙæ× Ÿæè ßæçãU»éM¤Ð ×ãUæÚUæÁ Áè â¢àæØ ·¤æ çÁ·ý¤ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ÍÙ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ ãðU ÂýÖé! çÁâ â×Ø ¥æ·𤠼àæüÙ ãéU°, ÌÕ âð Áô Öè ×ðÚÔU ×Ù ×ð´ â¢àæØ Íð, »ËÌȤãU×è Íè, Öý× Íæ, àæ·¤ Íæ, ßãU âÕ â×æŒÌ ãUô »°Ð çÁâ Âý·¤æÚU â𠥋ÏðÚÔU ×ð´ ÂǸUè Ìô ÚUSâè ãUôÌè ãñU, Üðç·¤Ù ¥‹ÏðÚÔU ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ßãU âæ¡Â ÙÁÚU ¥æÌè ãñU, °·¤ ÖØ ÕÙæ ÚUãUÌæ ãñUÐ ÂêÚUè ÚUæÌ ÇUÚU ×ð´ ãUè ÕèÌ Áæ°»è ç·¤ ×ðÚUè ¿æÚUÂæ§ü ·ð¤ Âæâ âæ¡Â ãñU, ÇUÚUÌæ ãñU, ¿ôÚUè-¿ôÚUè ¼ð¹Ìæ ãñU ç·¤ ¥Õ ÇUâ Üð»æ, ¥Õ ÇUâ Üð»æÐ §â·¤æ ¥âÚU €Øæ ãUôÌæ ãñU ç·¤ ¥æ¼×è ·¤è âæ¢â ¿É¸UÙð Ü»Ìæ ãñU, ƒæÕÚUæãUÅU ãUôÌè ãñU, ÕãéUÌ âð çß¿æÚU ¥æÙð Ü»Ìð ãñ´UÐ ·¤ô§ü ÌÚUè·¤æ ÂÌæ ÙãUè´ ¿ÜÌæ ç·¤ ·ñ¤âð ×ñ´ §â âæ¡Â âð Õ¿ Â檢¤Ð ¥Õ ÁÕ ÂêÚUè ÚUæÌ Áæ»Ìð  ãéU° ãUè ÕèÌ ÁæÌè ãñU ¥õÚU ç¼Ù çÙ·¤ÜÙð Ü»Ìæ ãñU, Ìô ãñUÚUæÙ ãUô ÁæÌæ ãñU ç·¤ ßãU âæ¡Â ·¤ãUæ¡ »Øæ, Øð Ìô ÚUSâè ÂǸUè ãñUÐ

âæÏé â¢»Ì Áè! §â ÕæÌ ·¤ô â×ÛæÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ ·¤ÚUô €Øô´ç·¤ ÂýÖé ·ð¤ ÚUæãU ÂÚU ¿ÜÙð ·ð¤ çÜ° ÕãéUÌ àæôÚU ׿æ ÂǸUæ ãñUÐ ÂÚU‹Ìé ãñU §ÌÙè âè ãUè ÕæÌÐ §ââð ¥çÏ·¤ ÙãUè´ ãñUÐ ÂÚU×ðàßÚU Ìô ãUÚU ÿæ‡æ, ãUÚU ×ÙécØ, Âýæ‡æè ·ð¤ âæÍ ãñUÐ ÂÚU‹Ìé ãU×æÚÔU ÖèÌÚU °·¤ â¢àæØ ãUô »Øæ ç·¤ Øð â¢âæÚU ãñU, Öý× ÂǸU »Øæ ãñUÐ °·¤ âéÚUçÌ ¥æ »§ü, Áô ç·¤ »ÜÌ âéÚUçÌ ãñUР

çÁâ Âý·¤æÚU âð °·¤ ¥æ¼×è Âæ»Ü ãUô Áæ°, Ìô ©Uâ·¤è âéÚUçÌ »ÜÌ ãUô ÁæÌè ãñUÐ ©Uâð ¥ÂÙð, Õð»æÙð Ü»Ùð Ü»Ìð ãñ´UÐ ©Uâ·¤è ¥æ¡¹ô´ ·ð¤ âæ×Ùð ¥Ü» ¥€â ƒæê×Ùð Ü»Ìð ãñ´UÐ ·¤ô§ü ¥ÂÙð ¥æ·¤ô ÕǸUæ ¥âÚU ·¤ãUÜæÌæ ãñU, ·¤ô§ü Ìô SßØ¢ ·¤ô ÖæÚUÌ ·¤æ ÂýÏæÙ׋˜æè â×Ûæ ÕñÆUÌæ ãñUÐ °ðâè çSÍçÌ ßæÜô´ ·¤ô ·é¤ÀU ¥õÚU ãUè ÂýÌèÌ ¼ðÌæ ãñUÐ

ÕǸUè ¼ðÚU ·¤è ÕæÌ ãñU ç·¤ °·¤ ÕæÚU ×ñ´ ¥ÂÙð »æ¡ß ×ð´ »ØæÐ ßãUæ¡ ÂÚU °·¤ ÕãéUÌ ãUè ŒØæÚÔU »éÚU×é¹ Íð, ×ñ´ ©U‹ãð´U ç×ÜÙð ¿Üæ »ØæÐ ×éÛæð ÙãUè´ ÂÌæ Íæ ç·¤ ßãU Âæ»Ü ãUô ¿é·¤æ ãñUÐ ÁÕ ×ñ´ ©U‹ãð´U ç×ÜÙð »éL¤mæÚUæ ×ð´ »Øæ Ìô Áæ·¤ÚU ©Uâð ȤÌçãU ÕéÜæ§ü, ©UâÙð ·¤‹Ïð ÂÚU ·é¤ËãUæǸUè ©UÆUæ§ü ãéU§ü ãñUÐ ßãU ×éÛæð ·¤ãUÙð Ü»æ ç·¤ Á˼è âð ×ðÚÔU âæÍ ¥æ Áæ¥ô, ×ñ´Ùð ÂêÀUæ ç·¤ €Øæ ÕæÌ ãñU? ·¤ãUÙð Ü»æ ç·¤ ÌèÙ Âæ»Ü ÖèÌÚU Õ‹¼ ç·¤° ãéU° ãñ´U, Øç¼ ßãU ÕæãUÚU ¥æ »° Ìô ÕǸUæ Ùé€âæÙ ãUô Áæ°»æÐ ×ñ´Ùð çȤÚU âð ·¤ãUæ ç·¤ Øð ·é¤ËãUæǸUè €Øô´ ©UÆUæ§ü ãñU? ·¤ãUÙð Ü»æ ç·¤ ×ñ´ §Ù·ð¤ ÅéU·¤Ç¸ðU-ÅéU·¤Ç¸ðU ·¤ÚU ¼ê¢»æÐ ¥Õ Áô ÖèÌÚU Õ‹¼ ç·¤° ãéU° Íð, ßãU ÌèÙô´ ×éÛæð §àææÚUæ ·¤ÚU ÚUãðU Íð ç·¤ Øð Âæ»Ü ãUô ¿é·¤æ ãñUÐ €Øô´ç·¤ Øð ·¤èÌüÙ ·¤ÚUÙð ßæÜæ ÁˆÍæ Íæ ¥õÚU Øð §Ù·ð¤ âæÍ ãUè ÚUãUÌæ ÍæÐ ¥Õ §âð ×ñ´ ÕæÌô´ ×ð´ Ü»æ ·¤ÚU ƒæÚU Ì·¤ Üð ¥æØæÐ ×ñ´Ùð âô¿æ ç·¤ Øð Ìô ¥Õ ×ðÚÔU âæÍ ãUè ÚUãðU»æ €Øô´ç·¤ Áæ ÙãUè´ ÚUãUæ ÍæÐ ¥Õ §ââð ç·¤âè ÌÚUè·ð¤ âð »éL¤mæÚÔU ·¤è ¿æÕè Üè ¥õÚU çȤÚU âð ßãUæ¡ »Øæ, ©U‹ãð´U ÕæãUÚU çÙ·¤æÜæ ¥õÚU ¿æÕè ©U‹ãð´U Í×æ ¼èÐ ßãU ÕæãUÚU çÙ·¤Ü ¥æ° ¥õÚU ·¤ãUÙð Ü»ð ç·¤ ç·¤âè Öè ÌÚUãU âð §ââð Øð ·é¤ËãUæǸUè ÜôÐ ¥Õ ×éÛæð ·¤ãUÙæ ÂǸUæ ç·¤ Øð ·é¤ËãUæǸUè ×éÛæð ¼ô ×ñ´ §‹ãð´U ·¤æÅê¢U»æÐ ÕôÜæ ç·¤ Õâ ÚUãUÙð ¼ôÐ ÌÕ ×ñ´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Ìé× ÖèÌÚU ¼ð¹ô Ìô âãUèÐ ÁÕ ßãU ßãUæ¡ ÖèÌÚU »Øæ Ìô, ÕæãUÚU âð ¼ÚUßæÁæ Ü»æ ç¼Øæ »ØæÐ ©Uâ â×Ø ×ñ´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥Õ ¥æ Øð ·é¤ËãUæǸUè ×éÛæ âð Üð