FRI, JUL 01, 2016 | UPDATED 09:00AM IST

  • SIGN IN / CREATE ACCOUNT


¥âéçÙ (¥æçàßÙ ×æâ)

(Öæ¼ý¼ ×ãUèÙð ·¤è ⢷ýæç‹Ì - v{ çâ̐ÕÚU, ç¼Ù àæé·ýßæÚU)

ÇUæ. Öæ§ü ßèÚU çâ¢ãU Áè

Asuin pRym amwhVw ika imlIAY hir jwe ] 

min qin ipAws drsn GxI koeé Awix imlwvY mwe ] sMq shweé pRym ky ha iqn kY lwgw pwe ] 

ivxu pRB ika suKu pweéAY dUjI nwhI jwe ] 

ijMn@I cwiKAw pRym rsu sy iqRpiq rhy AwGwe ] 

Awpu iqAwig ibnqI krih lyhu pRBU liV lwe ] 

jo hir kMiq imlweéAw is ivCuiV kqih n jwe] 

pRB ivxu dUjw ko nhI nwnk hir srxwe ] 

AsU suKI vsMdIAw ijnw meAw hir rwe ] AMg - vxy

¥æçàßÙ ×æãU ·ð¤ ×æŠØ× âð »éM¤ Áè ØãU ©U¼ðàæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ Âýð×æçÌÚUð· ç·¤â Âý·¤æÚU âð ¥ôßÚUÜô ãUô ÚUãUæ ãñU ¥õÚU ßæçãU»éM¤ Áè âð ç·¤â Âý·¤æÚU ç×Üæ Áæ°Ð ãðU Öæ§ü! ×ðÚÔU ×Ù ß ÌÙ ×ð´ ÂýÖé Áè ·ð¤ ¼àæüÙô´ ·¤è ÕãéUÌ ãUè Ìèßý ŒØæâ Ü»è ãéU§ü ãñU, Õâ ·¤ô§ü ¥æ·¤ÚU ×ðÚUæ, ÂýÖé Áè âð ç×Üæ ·¤ÚUßæ ¼ðÐ ×ñ´Ùð âéÙæ ãñU ç·¤ â‹ÌÁÙ, ßæçãU»éM¤ ·¤æ ç×Üæ ·¤ÚUßæÙð ×ð´ âÿæ× ß âãUæØ·¤ ãUôÌð ãñ´U, ¥ÌÑ ×éÛæð ©U‹ãUè´ ·¤è ¿ÚU‡æ-àæÚU‡æ ×ð´ ¿Üð ÁæÙæ ¿æçãU°Ð ÂýÖé Áè ·ð¤ ç×Üæ ·ð¤ çÕÙæ âé¹ ·¤è ÂýæçŒÌ ·ñ¤âð ãUô â·¤Ìè ãñU €Øô´ç·¤ ÂýÖé Áè ·ð¤ çÕÙæ âé¹ ÂýæçŒÌ ·¤æ ·¤ô§ü ¼êâÚUæ SÍæÙ ãñU ãUè ÙãUè´Ð çÁ‹ãUô´Ùð ßæçãU»éM¤ Áè ·ð¤ Âýð× ÚUâ ·¤æ ÚUâæSßæ¼Ù ·¤ÚU çÜØæ ãñU, ßð ÌëŒÌ ãUô »° ãñ´UÐ ¥æ¥ô! ãU× Üô» Öè ¥ÂÙð ¥ã¢U ·¤æ ˆØæ» ·¤ÚU·ð¤ çßÙÌè ·¤ÚÔ´U ç·¤ ãðU ÂýÖé Áè! ãU×ð´ Öè ¥ÂÙè ¿ÚU‡æ àæÚU‡æ ×ð´ Ü»æ Üô €Øô´ç·¤ çÁÙ Áèß M¤Âè çS˜æØô´ ·¤ô ÂýÖé Áè Ùð ¥ÂÙð âæÍ ç×Üæ çÜØæ ãñU ßð çȤÚU ·¤Öè Öè çÕÀéUǸUÌè ÙãUè´ ãñ´U, ÖæßæÍü ßæçãU»éM¤ Áè ·¤æ Âýð× ¥çßÙæàæè ãñUÐ ãðU ÙæÙ·¤! ßæçãU»éM¤ Áè ·ð¤ çÕÙæ ÚUÿææ ·¤ÚUÙð ßæÜæ ÌÍæ â¼æ âæÍ çÙÖæÙð ßæÜæ ·¤ô§ü ¼êâÚUæ ÙãUè´ ãñUÐ §âèçÜ° ãU× Üô» ÂýÖé Áè ·¤è ¿ÚU‡æ-àæÚU‡æ ×ð´ ¥æ° ãñ´UÐ ¥æçàßÙ ·ð¤ ×æãU ×ð´ çÁٷ𤠪¤ÂÚU

Âý·¤æàæ M¤Âè ÂÚU×ðàßÚU ·¤è ·ë¤Âæ ãUô ßð Áèß M¤Âè çS˜æØæ¡ âé¹×Ø ÁèßÙ ÃØÌèÌ ·¤ÚUÌè ãñ´U, °ðâæ ©U¼ðàæ »éM¤ Áè ¥æçàßÙ ×æãU ·ð¤ ×æŠØ× âð ·¤ÚUÌð ãñ´UР

ÃØæØæ - §â ×æãU ×ð´ ÂéÙÑ ©Uâ çßÚUçãU‡æè ·ð¤ ×æŠØ× âð çÁ™ææâéÁÙô´ ·¤æ çÁ·ý¤ ãñU çÁâð çßÀUôǸðU ·¤æ ¼é¹ âÌæ ÚUãUæ ãñU ÌÍæ ¼àæüÙô´ ·¤è ŒØæâ ÂýÖé-ç×Üæ ·¤è §‘ÀUæ ·¤ô ÕÜßÌè ·¤ÚU ÚUãUè ãñU ¥õÚU §âèçÜ° ßãU Øæ¿Ùæ ·¤ÚU ÚUãUè ãñU ç·¤ ·¤ô§ü ç×Üæ ·¤æ ×æ»ü ÕÌÜæ ¼ð Ìæç·¤ ÂýÖé Áè ·¤ô ç×Ü·¤ÚU ç×Üæ ·¤æ âé¹ ÂýæŒÌ ãUô Áæ°Ð 

à掼æÍü - ©U×æãUǸUæ - ¿à×ð ·¤è Öæ¢çÌ SßÌÑ ©UÀUÜ ·¤ÚU, ¥ôßÚUÜô ãUô·¤ÚU ©UÀUÜÙð ßæÜæÐ

×æ§ü - °ð ×æ§ü! °ð ×æÌæ! (ãðU ŒØæÚÔU, ãðU »éM¤, ãðU Öæ§ü, ãðU âˆâ¢»è, ãðU ç×˜æ ¥æç¼ ¥ÍôZ ×ð´ Öè §â âÕôÏÙ ·¤æ ÂýØô» ãUôÌæ ãñUÐ)

âãUæ§ü Âýð× ·ð¤ - ¥ÍæüÌ çÁ‹ãð´U Âýð× ãUô »Øæ ãñU, ©UÙ·¤è âãUæØÌæ ·¤ÚUÌð ãñ´UР

Áæ§ = Á»ãU, SÍæÙÐ