FRI, JUL 01, 2016 | UPDATED 09:00AM IST

  • SIGN IN / CREATE ACCOUNT


ÂêÌæ ×æÌæ ·¤è ¥æâèâ

ÂÚU× â×æÙÙèØæ ×æÌæ (ÕèÁè) ÚU‡æÁèÌ ·¤õÚU Áè ·¤è ×ÏéÚU S×ëçÌØæ¡

â‹Ì ÕæÕæ ãUÚUÂæÜ çâ¢ãU Á

DMnu DMnu DMnu jnu AweAw ]  

ijsu pRswid sBu jgqu qrweAw ] 

jn Awvn kw ehY suAwa ] 

jn kY sMig iciq AwvY nwa ] 

Awip mukqu mukqu krY sMsw} ] 

nwnk iqsu jn ka sdw nmskw} ] AMg - w~z

idlhu muhbiq ijMn@ syeé sicAw ] 

ijn@ min ho} muiK ho} is kWFy kicAw ]v] 

rqy esk Kudwe rMig dIdwr ky ] 

ivsirAw ijn@ nwmu qy Bue Bw} QIE ] v ] rhwa]

Awip lIAo liV lwe dir drvys sy ] 

iqn DMnu jxydI mwa AwE sPlu sy ] w ] 

prvdgwr Apwr Agm byAMq qU ] 

ijnw pCwqw scu cuMmw pYr mUM ] x ] 

qyrI pnh Kudwe qU bKsMdgI ] 

syK PrIdY KY} dIjY bMdgI ] y ] v ]  AMg - y}}

ÂÚU× â×æÙÙèØæ »éM¤ ŒØæÚUè âæÏé â¢»Ì Áè! ¥æ¥ô! ØæÜô´ ·¤ô ÕæãUÚU ÁæÙð âð ÚUô·ð´¤ ¥õÚU ¥ÂÙè ç¿žæ ßëçžæØô´ ·¤ô °·¤æ»ý ·¤ÚÔ´UÐ ¥ÂÙè çÁuæ ·¤è ÂçߘæÌæ ·ð¤ çÜ° âæÚÔU ãUè ©U“ææÚU‡æ ·¤ÚUô - ÒâçÌÙæ× Ÿæè ßæçãU»éM¤ÐÓ

çßàß »éÚU×çÌ M¤ãUæÙè ç×àæÙ ·ð¤ â¢SÍæ·¤ ÌÍæ ×é¹è ×ãUæÂéL¤áô´ ·¤æ â¼ñß âæÍ ¼ðÙð ßæÜè ©UÙ·¤è ¥hæ¢ç»Ùè Øæ ÁèßÙ â¢ç»Ùè ÂÚU× â×æÙÙèØæ ÒÕèÁèÓ ·¤æ ÂæßÙ Á‹×-ç¼ßâ §â ×ãUèÙð ·¤è ¥æÆU ¥»SÌ ·¤ô, â×SÌ ŸæhæÜéÁÙô´ mæÚUæ ©Uâ ÂæßÙ ÏÚUÌè ÂÚU (ÚUÌßæǸUæ âæçãUÕ) ×ÙæØæ ÁæÙæ ãñU, ÁãUæ¡ ÂÚU ç·¤ ©U‹ãUô´Ùð ¥ÂÙæ âæÚUæ ÌÙ, ×Ù ß ÏÙ Ü»æ ç¼ØæÐ çÁâ Âý·¤æÚU âð z ¥»SÌ ·¤ô Ÿæè×æÙ â‹Ì ÕæÕæ §üàæÚU çâ¢ãU Áè ÚUæǸUæ âæçãUÕ ßæÜô´ ·¤æ Á‹× ç¼ßâ ×ÙæØæ ÁæÌæ ãñU, ©Uâè Âý·¤æÚU âð §â SÍæÙ (ÚUÌßæǸUæ âæçãUÕ) ÂÚU } ¥»SÌ ·¤ô ÂÚU× Âê’Øæ ÒÕèÁèÓ ·ð¤ ÂæßÙ Á‹×ôˆâß ×Ùæ° ÁæÌð ãñ´U €Øô´ç·¤ ©Uâ àæÚUèÚU ·¤æ Á‹× ©Uâ ÏÚUÌè ÂÚU ãéU¥æ çÁâ ÏÚUÌè ·¤æ Ùæ× ãñU Ù»ÚU ¼æ©U¼÷ÂéÚ (ÙÁ¼è·¤ ¹‹Ùæ)Ð ©Uâ ç¼Ù } ¥»SÌ v~v} ·¤æ ç¼Ù ÍæÐ ×ãUæÂéL¤áô´ ·¤æ Á‹× v| ÁêÙ âÙ÷ v~v} ·¤ô Ù»ÚU Ï×ôÅU ×ð´ ãéU¥æÐ ¥Õ Øð ¼ôÙô´ ¥æˆ×æ°¡ §ÌÙè ÕǸUè Íè´ ç·¤ §Ù·ð¤ ¥æÙð âð ¥æÆU ßáü ÂãUÜð ãUè ÕèÁè ·ð¤ çÂÌæ ß ×ãUæÙ â‹Ì ÕæÕæ ãUèÚUæ çâ¢ãU Áè Ùð Øð ¥»Ø ß¿Ù ·¤ÚU 

¼° Íð ç·¤ ¥æÁ âð ¥æÆU ßáü Õæ¼ §â ƒæÚU ×ð´ °·¤ Ձàæè ãéU§ü ¥æˆ×æ Ùð Âé˜æ ·ð¤ M¤Â ×ð´ Á‹× ÜðÙæ ãñUÐ ¥æ (â‹Ì ÕæÕæ ãUèÚUæ çâ¢ãU Áè) ç˜æ·¤æܼàæèü ÍðÐ ¥æ ÂýæØÑ Ÿæè ¥æ¹‡ÇU ÂæÆU âæçãUÕ Áè ç·¤Øæ ·¤ÚUÌð Íð ¥õÚU ©Uâ â×Ø ¥æÂÙð âãUÁ ÂæÆU ÚU¹æ ãéU¥æ ÍæÐ ÁÕ Ÿæè âãUÁ ÂæÆU ·¤æ Öô» ÂǸUæ Ìô ¥æÂÙð ¥ÂÙè ×õÁ ×𴠥淤ÚU ß¿Ù ç·¤Øæ ç·¤ §â Âý·¤æÚU ·¤è Ձàæè ãéU§ü ¥æˆ×æ ·¤æ §â ƒæÚU ×ð´ Âý·¤æàæ ãUôÙæ ãñUÐ §â·ð¤ âæÍ ãUè ¥æÂÙð ß¿Ù ç·¤Øæ ç·¤ §ÏÚU ãU×æÚÔU ƒæÚU Öè °·¤ Ձàæè ãéU§ü ¥æˆ×æ Ùð ÕðÅUè ·ð¤ M¤Â ×ð´ ¥æÙæ ãñUÐ §Ù ¼ôÙô´ Õ“æô´ ·ð¤ â¢Øô» ÏéÚU ¼ÚU»æãU âð ãUè çܹð ãéU° ãñ´U - 

 sMjogu ivjogu Durhu hI hUAw ] AMg - v®®|

Øð ß¿Ù ©UÙ ×ãUæÂéL¤áô´ ·ð¤ ×é¹æÚUçß‹¼ âð ãéU° çÁ‹ãð´U Öæ§ü âæçãUÕ Öæ§ü ÚU‡æÏèÚU çâ¢ãU Áè Ùð ¥ÂÙè ÂéSÌ·¤ ÒÚ¢U»Üð â”æ‡æÓ ×ð´ Òâ‹ÌÓ àæü ·ð¤ âæÍ âÕôçÏÌ ç·¤Øæ ãñUÐ âæÍ ãUè ¥æÂÙð çܹæ ç·¤ ßãU Òâ‹ÌÓ (â‹Ì ÕæÕæ ãUèÚUæ çâ¢ãU Áè) çÙÚUæÜæ Øô»è ãñ´U Áô ç·¤ »ëãUSÍ ×ð´ ÚUãUÌð ãéU°, ·¤æ×·¤æÁ ·¤ÚUÌð ãéU° Ùæ× ×ð´ çSÍÌ ÚUãUÌð ãñ´UÐ °ðâð â‹ÌÁÙô´ ·ð¤ ×é¹ âð Øð ß¿Ù ãUô »°Ð »éÚUßæ‡æè ·¤æ Èé¤ÚU×æÙ ãñU - 

pRB jI bsih swD kI rsnw ] 

nwnk jn kw dwsin dsnw ] AMg - w{x

â‹ÌÁÙô´ ·¤è Áô çÁuæ ãUôÌè ãñU, ©Uâ ÂÚU ÂÚU×ðàßÚU SßØ¢ ÕôÜÌæ ãñUÐ ¥Õ Áô ØãU ÂæßÙ ç¼ßâ â¢»Ì ×ÙæÌè ãñU, ©Uâ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕèÁè Ìô çÕË·é¤Ü çßL¤h Íð ç·¤ ØãU ç¼Ù ×ÙæØæ Áæ°Ð ÂãUÜð Ìô ç·¤âè ·¤ô ÕèÁè ·ð¤ Á‹× ç¼ßâ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÂÌæ ãUè ÙãUè´ ¿Üæ ç·¤ ¥æ·¤æ Á‹× ç¼ßâ ·¤õÙ âæ ãñUÐ ØãU Ìô Ÿæè×Ìè ¼ðçß‹¼ÚU ·¤õÚU Áè Ùð Éê¡UɸU çÙ·¤æÜæ ç·¤ ¥æ·¤æ Á‹× ç¼ßâ } ¥»SÌ v~v} ·¤æ ãñU €Øô´ç·¤ ©UÙ ç¼Ùô´ ×ð´ Á‹× ·é¤‡ÇUçÜØæ¢ ÕÙæ ·¤ÚUÌè Íè´ ¥õÚU Á‹× ·é¤‡ÇUÜè Ÿæè×Ìè ¼ðçß‹¼ÚU ·¤õÚU ·ð¤ ãUæÍ Ü» »§ü ÌÍæ §â Âý·¤æÚU âð ¥æ·ð¤ Á‹× ç¼ßâ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÂÌæ ¿Ü »ØæÐ ¼ÚU¥SÜ ÂÚU× Âê’Øæ ß â×æÙÙèØæ ÕèÁè Ìô â×SÌ Âý·¤æÚU ·ð¤ ßãU×ô´, Öý×ô´ ß ·¤×ü·¤æ‡ÇUô´ â𠪤ÂÚU ÍðÐ ¥Õ Áô §â SÍæÙ ÂÚU ×çãUÜæ¥ô¢ ·¤è ÁˆÍðÕ‹¼è mæÚUæ ÂÚU× Âê’Øæ ÕèÁè ·ð¤ àææÚUèçÚU·¤ Á‹× ç¼ßâ ·ð¤ âÕ‹Ï ×ð´ Ÿæè ¥æ¹‡ÇU ÂæÆU âæçãUÕ ÚU¹ð »° ¥õÚU ¥æÁ ©Uâ·ð¤ Öô» ÂǸðU ãñ´U, Ìô ©Uâ×ð´ ãéU€×Ùæ×æ Öè ØãUè ¥æØæ ãñU ç·¤ -