FRI, JUL 01, 2016 | UPDATED 09:00AM IST

  • SIGN IN / CREATE ACCOUNT


ãUçÚU ·ð¤ âðß·¤ Áô ãUçÚU Öæ° ....ÐÐ

(Ÿæè×æÙ â‹Ì §üàæÚU çâ¢ãU Áè ×ãUæÚUæÁ ÚUæǸUæ âæçãUÕ)

â‹Ì ßçÚUØæ× çâ¢ãU Áè

ÕæÙè çß. »é. M¤. ç×àæÙ

 

siqnwmu ªI vwihgu},

DMn ªI gu} nwnk dyv jI mhwrwj!

fMfaiq bMdn Aink bwr srb klw smrQ]

foln qy rwKhu pRBU nwnk dy kir hQ]     AMg - wz{

iPrq iPrq pRB AweAw pirAw qa srnwe]

nwnk kI pRB bynqI ApnI BgqI lwe]  AMg - w}~

srgun inrgun inrMkwr suMn smwDI Awip ] 

Awpn kIAw nwnkw Awpy hI iPir jwip ] v ] AMg - w~®

Dwrnw - Eko khIAY nwnkw, Eko khIAY nwnkw[

ipAwry dUjw kwhy kU[

jYsy Ek Awg qy knUkw kot Awg aTy, 

inAwry inAwry hoe kY Pyir Awg mY imlwihMgy]

jYsy Ek DUr qy Anyk DUr pUrq hYN, 

DUir ky knUkw Pyr DUir hI smwihMgy]

jYsy Ek nd qy qrMg kot apjq hY 

pwn ky qrMg sbY pwn hI khwihMgy]

qYsy ibsÍ }p qy ABUq BUq pRgt hoe

qwhI qy apj sbY qwhI mY smwihMgy]  

Akwl asqiq

Awpy ptI klm Awip apir lyKu iB qUM ] 

Eko khIAY nwnkw dUjw kwhy kU ] AMg - vw~v

âæÏé â¢»Ì Áè! ç¿žæ ßëçžæØô´ ·¤ô °·¤æ»ý ·¤ÚUôÐ ç¿žæ ·¤è Áô ßëçžæØæ¢ ãôÌè ãñ´U, çÙ¿Üè ÌèÙ ßçëžæØô´ ·¤ô ÀUôǸU·¤ÚU, Áô ¿õÍè ßëçžæ ãUôÌè ãñU Øð °·¤æ»ýÌæ ·¤è ãUôÌè ãñ, ¥Õ ¥æ §â ßëçžæ ×ð´ ¥ÂÙð ×Ù ·¤ô ÜèÙ ·¤ÚUôÐ Ùð˜æô´ mæÚUæ »éM¤ SßM¤Â ·ð¤ ¼àæüÙ ·¤ÚUô, Õéçh âð çß¿æÚU ·¤ÚUô, ÚUâÙæ mæÚUæ ŒØæÚU âçãUÌ ÕôÜôÐ €Øô´ç·¤ ÚUæç˜æ ·¤æ â×Ø ·¤æȤè ÕèÌ ¿é·¤æ ãñUÐ ¥æ Üô» ¥×ëÌ ßðÜæ w ÕÁð âð Áæ» ÚUãðU ãUôÐ °·¤ ÕÁð âð ©UÆU·¤ÚU SÙæÙ ç·¤Øæ ãñU, ©Uâ·ð¤ Õæ¼ ¥æ Ùð âˆâ¢» â×æ»× ×ð´ çãUSâæ çÜØæ ãñUÐ âéÙÌð ÚUãðU ãUôÐ ¥ÌÑ ¥Õ ·¤æȤè ÕǸUè ÚUæÌ ãUôÙð ·ð¤

âæÍ ¥æÜâ ¥æ ÁæÙæ ·é¤¼ÚUÌè ÕæÌ ãñUÐ ¼êâÚUæ Øð ãñU ç·¤ ×ðÚUæ ·¤èÌüÙ §ÌÙæ ¥‘ÀUæ ÙãUè´ ãñU, çÁââð ¥æ Áæ»Ìð ÚUãUô €Øô´ç·¤ ¥æ ·ð¤ ÕèÁè (â¢Ì ×æÌæ ÚU‡æÁèÌ ·¤õÚU Áè) Ùð ·¤§ü ÕæÚU ·¤ãUæ ãñU ç·¤ ÁÕ ¥æ ·¤èÌüÙ ·¤ÚUÌð ãUô Ìô Üô» âô ÁæÌð ãñ´UÐ §âçÜ° ¥æ Ùð˜æ Õ‹¼ ×Ì ç·¤Øæ ·¤ÚUô, €Øô´ç·¤ Ùð˜æ Õ‹¼ ·¤ÚUÙð ßæÜè ¥ßSÍæ ç·¤âè çßÚUÜð-çßÚUÜð ·¤è ãUôÌè ãñUÐ ×Ù ×ð´ âé¹ Âñ¼æ ãUô ÁæÌæ ãñU, âé¹ ¥æ ÁæÙð âð çȤÚU Ì颼ýæßSÍæ ¥æ ÁæÌè ãñUÐ ÂÌæ ÙãUè´ ¿ÜÌæ ç·¤ ØãU â×æçÏ ãñU Øæ Ìé颼ýæ ×ð´ ãñUÐ ¥ÌÑ Áñâæ Öè ÂÚU×ðàßÚU Ùð ×éÛæð ™ææÙ ç¼Øæ ãñU, ßãU ÕôÜ ç¼Øæ ãñU, ¥æ ©Uâð ÂýßæÙ ·¤ÚU çÜØæ ·¤ÚUôÐ ¥ÌÑ ç¿žæ ßëçžæØô´ ·¤ô °·¤æ»ý ·¤ÚU·ð¤ à掼 ·ð¤ âæÍ ×Ù ÁôǸUôÐ »éM¤ ÙæÙ·¤ Áè ·¤æ Áô ×Ì ãñU, §âð ·¤ô§ü ÙãUè´ ÕÌæ â·¤ÌæÐ çÁÌÙæ Öè ÂɸUæ-çܹæ ß»ü ãñU, ßãU ØãU Ìô ·¤ãUÌæ ÚUãUÌæ ãñU ç·¤ ãU×æÚUæ ×æ»ü Ìô Áè! Õâ »éÚU×é¹ Ùæ×, ¼æÙ, SÙæÙÐ Øç¼ ·¤ô§ü ¥¢»ýðÁ ÂêÀðU ç·¤ ¥æ·¤æ €Øæ ×Ì ãñU, ¥æ 緤âçÜ° Øð Âý؈٠·¤ÚUÌð ãUô, ·¤èÌüÙ ·¤ÚUÌð ãUô, ¥×ëÌ ßðÜæ ×ð´ Áæ»Ìð ãUô, ¥æ·¤è ×¢çÁÜ €Øæ ãñU, ·¤ãUæ¡ Âãé¡U¿Ùæ ¿æãUÌð ãUô?

ãU× §ÌÙ𠥋ÁæÙ ãñ´U ç·¤ ãU× ¥×ëÌÂæÙ ·¤ÚU ÜðÌð ãñ´U ©Uâ·ð¤ Õæ¼ ãU×ð´ ÙãUè´ ÂÌæ ç·¤ ãU×æÚUæ çÙàææÙæ €Øæ ãñU? ×¢çÁÜ ·¤õÙ âè ãñU, ÁãUæ¡ ãU×ð´ Âãé¡U¿Ùæ ãñU? ×¢çÁÜ ·¤è Áô ÃØæØæ ãñU ßãU Ìô - 

bygm purw shr ko nwa ] AMg - xyz

Üðç·¤Ù ßãU ×¢çÁÜ ·¤õÙ âè ãñU, ÁãUæ¢ Ìé× Âãé¡U¿Ùæ ¿æãUÌð ãUôÐ ØãU ãU× ÕÌæ ÙãUè´ â·¤ÌðÐ §ÏÚU ©UÏÚU ·¤è ÕæÌð´ ãUæ¡·¤ ¼ðÌð ãñ´U ç·¤ ×ðãUÙÌ·¤àæ ¥æÁèçß·¤æ ·¤ÚÙUæ, Õæ¡ÅU ·¤ÚU ¹æÙæ, Ùæ× ÁÂÙæÐ §Ù ÕæÌô´ ·¤è ÂéSÌ·ð´¤ ÖÚUè ÂǸUè ãñ´UÐ ÕæãUÚU ·ð¤ Üô»ô´ âð ÁÕ âæ×Ùæ ãUôÌæ ãñU, Áô ¥¢»ýðÁè ÁæÙÙð ßæÜð ãñ´U, ÂɸðU-çܹô´ ·ð¤ âæ×Ùð Ìô ÂÌæ ¿ÜÌæ ãñU ç·¤ ¼êâÚÔU ×Ìô´ ßæÜð Üô» ãU×âð ÕãéUÌ ¥æ»ð çÙ·¤Ü ¿é·ð¤ ãñ´U €Øô´ç·¤ ãU×æÚÔU Âæâ Ìô ÃØæØæ ãUè ÙãUè´ ãñUÐ ãU× ÕÌæ ãUè ÙãUè´ â·¤ÌðÐ Øç¼ ãU×Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ãU×æÚUæ ×Ì Ìô ©Uç¿Ì âæÏÙô´ ßæÜè ¥æÁèçß·¤æ ·¤ÚUÙæ, Õæ¢ÅU ·¤ÚU ¹æÙæ, Ùæ× ÁÂÙæ ãñU, Ìô ãU×âð ÕçɸUØæ ¥æÁèçß·¤æ ¥×ðçÚU·¤æ